Home Art Basel 2021: di Basquiat l’opera più cara 48b75c7d689aed7c0a0b43a2b9538ad9

    48b75c7d689aed7c0a0b43a2b9538ad9